Regulamin
REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO AGDMAX§ 1Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na terenie Polski towarów za pośrednictwem sklepu internetowego AGDMAX (zwanego dalej Sklepem) na stronie www.agdmax.pl

 2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Renata Wypich prowadząca działalność w ramach Hurt Detal AGA, ul. Dąbrowskiego 21, 43 - 100 Tychy

  (NIP: 646-002-10-18, Regon: 272220653) (zwana dalej: Sprzedawcą)

 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż artykułów i akcesorii RTV i AGD

 4. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:

  1. Dostęp do sieci Internet

  2. Przeglądarka www (rekomendowana Mozilla Firefox)

  3. Posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną

 

§ 2Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony sklepu AGDMAX zgodnie z postanowieniami obowiązującego na nim regulaminu

 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)

 3. Ceny towarów mogą ulec zmianie w przypadku braku dostępności towaru w magazynie i zmianie cen u dostawców. O zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego, który jest w takim wypadku uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie złożone na piśmie (także mailem) w terminie do godziny 14 kolejnego dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o zmianie

 4. Sprzedający, z zastrzeżeniem pkt 3, przewiduje następujące sposoby zapłaty za zakupiony towar:

  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

   ING BANK ŚLĄSKI o/TYCHY
   Nr konta PL 21 1050 1399 1000 0007 0095 3037
   W tytule przelewu należy podać tylko i wyłącznie NR ZAMÓWIENIA.

  2. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki

  3. Odbiór osobisty - zapłata na miejscu gotówką (nie ma możliwości zapłaty na miejscu kartą),
   odbiór możliwy po wcześniejszym umówieniu się

  4. Odbiór osobisty - przelew bankowy, odbiór możliwy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym
   i wcześniejszym umówieniu się

  5. CA Raty - towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez sklep AGDMAX potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej

  6. Santander eRaty - towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez sklep AGDMAX potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej

 5. Cena zakupu nie zawiera kosztu transportu. Koszt transportu wyszczególniony jest po dodaniu towaru do koszyka. Jest automatycznie aktualizowany w zależności od ilości zakupionych produktów

 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie i dostępność zamówionego towaru oraz poinformuje Kupującego o momencie wysyłki towaru w wysłanym do Kupującego e-mailu

 7. Wysyłka towaru następuje w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę, nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na rachunek Sprzedawcy

 8. Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru

 9. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu AGDMAX

 10. Złożenie zamówienia stanowi jednocześnie potwierdzenie, iż Kupujący zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz, że je akceptuje

 

§ 3Warunki dostawy

 

 1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Kupującego, za pośrednictwem firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Tychach, przy ul. Dąbrowskiego 21. Wszystkie dostępne sposoby dostawy towaru oraz ich koszty wskazane są każdorazowo w warunkach oferty

 2. Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską do 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na konto lub deklaracji wysyłki pobraniowej (licząc od dnia następnego po wpłacie/deklaracji pobrania)
  Nie mamy wpływu na godzinę dostawy paczki przez firmę kurierską. Paczki doręczane są w dni robocze w godzianach 9:00-17:00

 3. Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W sytuacji, gdy Kupujący nie jest konsumentem, brak dokonania powyższych czynności skutkuje utratą prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu

  W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia prosimy sporządzić z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, oraz skontaktować się z naszym działem reklamacji reklamacje@aga.tychy.pl w celu uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, braków lub kradzieży przesyłki w transporcie

 4. Dostawy zakupionych towarów realizowane są na terenie całego kraju

 5. Do każdego zamówienia załączana jest Faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki

 6. Sprzedający przewiduje możliwość osobistego odbioru przez Kupującego zakupionych towarów. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego skontaktowania się ze Sprzedającym celem uzyskania zgody Sprzedającego na taki sposób wydania towarów

 7. Odbiór osobisty towarów, możliwy jest w Tychach w Salonie "AGA" po dokonaniu zakupu na stronie sklepu i wcześniejszym umówieniu się

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:30
  jak również w sobotę od godziny 10:00 do 13:30

  O możliwości odebrania zamówionego towaru/ów poinformujemy drogą e-mailową (odbiór możliwy zazwyczaj na drugi dzień roboczy)

  Formą zapłaty za odbierany sprzęt jest wpłata na konto lub zapłata gotówką przy odbiorze sprzętu, nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą przy odborze towaru/ów ze sklepu.

  Adres odbioru :

  Hurt Detal "AGA"
  ul. Dąbrowskiego 21
  43-100 Tychy
  telefon 32 227 66 00
  e-mail: sklep@agdmax.pl

  UWAGA

  Brak możliwości bezpośredniego zakupu sprzętu wystawionego w Salonie "AGA" na półce
  w cenie podanej na stronie sklepu AGDMAX

 

§ 4Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z zasadami wskazanymi w POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 2. Wzór Formularza Odstąpienia od umowy stanowi załącznik niniejszego Regulaminu

  ---> WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY <---

 3. Prawo odstąpienia od umowy określone w pkt 1, zgodnie z treścią art. 38 ust. 5 powołanej Ustawy nie przysługuje konsumentowi jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

§ 5Reklamacje

 

 1. Jeśli Kupującym jest przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru

 2. Jeśli Kupującym jest konsumentem, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

  1. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad

  2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego pokrywa Sprzedawca

  3. W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru

 3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w chwili wydania mu towaru jego ilości i stanu. W przypadku ujawnienia wad, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności osoby wydającej towar (listonosz, kurier) protokołu zawierającego datę i miejsce wydania towaru, wskazanie zauważonych wad oraz podpis osoby wydającej towar

 4. W wypadku ujawnienia się wad, których wykrycie nie było możliwe, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o takich wadach, wraz z równoczesnym odesłaniem towaru przesyłką pocztową lub kurierem na adres: Hurt Detal "AGA" ul. Dąbrowskiego 21, 43-100 Tychy Do odsyłanego towaru należy dołączyć Fakturę VAT lub paragon wraz z opisem usterki produktu

 5. Przed odesłaniem towaru Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@aga.tychy.pl celem ustalenia szczegółów w odniesieniu do przesyłki kurierskiej

 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W wypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zwraca koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji

 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia

 8. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru za ewentualnym wyrównaniem różnicy w cenie poprzez dopłatę lub zwrot części uiszczonej przez Kupującego kwoty

 

§ 6Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku

 3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec Kupujących - przedsiębiorców, będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy)


  INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM, ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 12 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA:


  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż artykułów i akcesorii AGD i RTV. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego AGDMAX Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi w pkt 3

  2. Sprzedawcą jest Renata Wypich prowadząca działalność w ramach Hurt Detal AGA, ul. Dąbrowskiego 21, 43 - 100 Tychy

  3. Przedsiębiorstwo Sprzedającego mieści się w Tychach 43-100, przy ul. Dąbrowskiego 21. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agdmax.pl oraz telefonicznie pod numerem: 32 227 66 00

  4. Adres mailowy, pod którym Konsument może składać reklamację reklamacje@aga.tychy.pl

  5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT. Opłaty za opakowanie i dostawę towarów są podane każdorazowo na aukcji w zakładce „dostawa i płatność”

  6. Nabywanie towarów za pośrednictwem Sklepu nie zwiększa kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, które są zgodne z cenami oferowanymi przez poszczególnych dostawców, z których usług korzysta Konsument

  7. Zapłata za zakupiony towar oraz pokrycie kosztów opakowania i dostawy następuje według wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem portalu PayU, w terminie 7 dni od daty zakupu lub w momencie odbioru towaru. Możliwy sposób zapłaty na danej aukcji podany jest każdorazowo w zakładce „dostawa i płatność”

  8. Sprzedawca kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysyłki lub przygotowuje do odbioru osobistego, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca rozpatruje przesłane reklamacje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy

  9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Regulaminu Sklepu

  10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa koszty wysyłki towaru z powrotem do Sprzedawcy

  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  12. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

  13. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta, o czym Sprzedawca informuje na poszczególnych aukcjach. Treść gwarancji jest każdorazowo dołączana do sprzedanego przedmiotu  WZÓR POUCZENIA DLA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
    (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą):

   2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
    (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno)

   3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części
    (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach)

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Renatę Wypich prowadzącą działalność w ramach Hurt Detal AGA, ul. Dąbrowskiego 21, 43 - 100 Tychy, telefonicznie pod numerem: 32 227 66 00, lub za pośrednictwem e-mail: sklep@agdmax.pl

   1. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

  4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

  5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie „O mnie”. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy