Polityka Prywatności

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Renata Wypich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hurt-Detal "AGA" z siedzibą w Tychach, 43-100 ul. Dąbrowskiego 21 (NIP: 6460021018).

Jak można się z nami skontaktować?

Za kontakt odpowiedzialny jest nasz Administrator Danych:

e-mail: aga@aga.tychy.pl

adres pocztowy: Hurt-Detal "AGA", 43-100 Tychy ul. Dąbrowskiego 21

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych i ich podstawa prawna?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonywania usług i sprzedaży towarów oferowanych w prowadzonym przez Administratora przedsiębiorstwie, podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

 2. prowadzenia działań marketingowych – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

 3. rozpatrywania zgłaszanych reklamacji - podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

 4. dochodzenia swoich praw przed sądem oraz innymi uprawnionymi organami - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

 5. wysyłki na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie po udzieleniu przez Klienta zgody na powyższe; podstawa prawna: zgoda uprawnionego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Twoje dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu wyłącznie w przypadku gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między tobą a Administratorem, jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim lub opiera się na twojej wyraźnej zgodzie.Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twój adres e-mail oraz identyfikator, który Ci nadaliśmy. Na bazie identyfikatora przetwarzamy również dane wynikające z Twoich reakcji na dane treści marketingowe w tym statystyki kliknięć i otwarć. W celu tworzenia segmentów użytkowników przetwarzamy także adresy ip

Ponadto jeśli któreś z poniższych danych nam podałeś, to możemy także przetwarzać imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, internetowe, płeć, zainteresowania.

 

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili i wiadomości SMS oraz świadczą dla nas usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania.

Ponadto powierzamy twoje dane partnerom, którzy wspomagają nas w procesie realizacji kampanii reklamowych takich jak sieci reklamowe oraz domy mediowe.

W razie konieczności dostawy towarów na wskazany adres - przekazanie danych następuje na rzecz przewoźnika (Poczta Polska, kurier InPost) wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki. Ponadto przekazujemy twoje dane podmiotom prowadzącym na naszą rzecz sprawy księgowe, kancelariom prawnym świadczącym na naszą rzecz usługi prawne oraz sądom, komornikom sądowym i podmiotom prowadzącym Biura Informacji Gospodarczych.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.Czy przekazujemy twoje dane do państwa trzeciego?

Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nasz Partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, zapewniamy, iż znajduje się on na liście Tarczy Prywatności (ang. privacy shield).

 

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w akapicie „Jakie przysługują mi prawa” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Hurt-Detal "AGA" w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ponadto:

 • w przypadku danych osobowych podawanych w celu realizacji umowy – przechowujemy twoje dane przez okres niezbędny dla wysyłki towaru, a następnie przez okres trwania rękojmi za wady fizyczne rzeczy - 2 lata od daty odbioru przesyłki. Jednakże, z uwagi na przepisy dotyczące przedawnienia należności podatkowych, nie krócej niż 6 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji,
 • w przypadku danych osobowych podawanych w celu prowadzenia działań marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych droga elektroniczną – nie dłużej niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
 • w razie konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego czy egzekucyjnego – przez okres do 10 lat od daty od daty uprawomocnienia się wyroku wydanego w sprawie.Po wykonaniu umowy na zasadach określonych powyżej możemy przetwarzać tylko te spośród danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za sprzedane towary,
 • niezbędne do celów reklamy, marketingu, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

Informujemy, że podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest konieczne dla realizacji twojego zamówienia. Niepodanie danych lub podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych spowoduje niemożność wykonania umowy, w tym wysłania zamówionego towaru lub przygotowania towaru do odbioru osobistego.

 

Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: aga@aga.tychy.pl

Czym są pliki „cookies”? 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików „cookies”? 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jakich plików „cookies” używamy? 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi: 

Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać 

Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu

 • Służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika

 • Służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej 

 • Służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo


Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika: 

Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu 

Cookies stałe (persistent cookie) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies: 

Cookie własne (first party cookie) cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona 

Cookie zewnętrzne (third-party cookie) cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny 

Uwaga cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny. Ze względu na cel jakiemu służą 

Konfiguracji serwisu umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie 

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu 

Uwierzytelnianie umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje 

Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 

Procesy umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji 

Reklamy umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny) 

Lokalizacja umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika 

Analizy i badania, audyt oglądalności umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika 

Nieszkodliwe Cookies niezbędne do poprawnego działania witryny, Cookies potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika 

Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Usuwanie plików „cookies” 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.